SV/SEK

Välj språk & valuta

Språk

Valuta

POLICIES OCH ALLMÄNNA VILLKOR

INTEGRITETSPOLICY

BAKGRUND

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill se till att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om du hyr eller hyr ut uppställningsplats via oss eller om du har kommit i kontakt med oss för annat syfte. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi redogör även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan åberopa dem. Genom att använda Acamps tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter och vi ber dig därför att läsa igenom integritetspolicyn noga.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Med personuppgifter avses bland annat: - kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress, - registreringsnummer till det fordon som du registrerar via vår tjänst, och - enhetsinformation såsom IP-adress. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du nyttjar de tjänster vi erbjuder, anmäler att du vill ta del av nyheter eller annan information, eller besöker vår hemsida. Vi kan även komma att behandla information från tredje part, exempelvis transportstyrelsen. Vilka personuppgifter vi väljer att behandla beror på hur och varför vår kontakt har uppstått, vilken avtalsrelation vi har samt vilka samtycken som lämnats.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Acamp utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är för att kunna fullfölja ingångna avtal samt följa gällande lagstiftning, till exempel bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att erbjuda dig så bra tjänster som möjligt. Acamp behandlar personuppgifter baserat på följande grunder: Vid samtycke – Då du samtyckt till behandlingen (du kan alltid återkalla ett givet samtycke). Vid avtal – För att fullgöra avtal som har ingåtts. Rättslig förpliktelse – Då lagar ställer krav på oss att behandla personuppgifter. Intresseavvägning – I vissa situationer har vi gjort en intresseavvägning av behandlingen av personuppgifter som ger att vi har ett berättigat intresse till sådan behandling. När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse.

VARFÖR BEHÖVER VI DITT PERSONNUMMER?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtals ingående. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Om inte annat har samtyckts av dig kommer inte Acamp lämna dina personuppgifter till någon annan än vad som är nödvändigt för att aktuell tjänst ska kunna utföras, såsom att information om gäster lämnas ut till uthyrare och att information om uthyrare lämnas ut till gäster.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lagras av Acamp under den tid det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen eller så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

SÄKERHET

Vi är måna om att personuppgifter inte sprids till obehöriga och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER

Oavsett vilka personuppgifter vi behandlar ska du alltid kunna ha kontroll över dina personuppgifter. Därför har du, enligt gällande dataskyddslagstiftning, följande rättigheter: Rätt till tillgång (”registerutdrag”) - Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera de personuppgifter vi har om dig. Rätt till rättelse - Du har rätt att få felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv korrigerade. Rätt att bli raderad - Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut måste fortsätt behandlas kommer de inte raderas så länge sådant krav gäller. Rätt till dataportabilitet: om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Rätt att begränsa behandling av personuppgifter: du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att uppgifterna inte är korrekta.

HAR DU KLAGOMÅL?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter: Sverige: Datainspektionen Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

KONTAKTUPPGIFTER TILL ACAMP

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på support@acamp.com. Acamp AB ÖSTERMALMSGATAN 26 A 114 26 Stockholm

POLICIES VID HYRA AV UPPSTÄLLNINGSPLATS

PRISSÄTTNING

Bokningsavgiften är 5% av det totala bokningsbeloppet.

BETALNING OCH AVBOKNING

Betalning sker direkt vid bokningstillfället. Vid avbokning enligt de allmänna villkoren, återbetalar Acamp hela beloppet minus serviceavgiften till besökaren.

POLICIES VID UTHYRNING AV UPPSTÄLLNINGSPLATS

PRISSÄTTNING

10% av priset per natt (exklusive bokningsavgiften som besökaren betalar)

UTBETALNING OCH AVBOKNING

Minimumavgift på 20kr per månad för en aktiv ställplatsägare, dvs en ställplatsägare som tar emot pengar under en given månad.

ALLMÄNNA VILLKOR HYRA AV UPPSTÄLLNINGSPLATS

Veckovisa utbetalningar i efterhand till ställplatsägaren om den totala uthyrningsbeloppet överskrider 1000kr per vecka eller under innevarande månad. Månadsvisa utbetalningar om det totala uthyrningsbeloppet underskrider 1000kr per månad. Ställplatsägaren har friheten att själv ange priset och mininivån för en natt är 99kr inklusive serviceavgiften på 5kr som gästen betalar. Minibeloppet som ställplatsägaren betalar till Acamp är 20kr per månad, förutsatt att ställplatsägaren tar emot utbetalningar till sitt konto under innevarande månad, annars betalar ställplatsägaren ingenting för att ha sina ställplatser till förfogande på Acamp. Ställplatsägaren behöver inte betala något till Acamp om besökaren avbokar enligt de allmänna villkoren.

Definitioner

Dessa villkor gäller mellan dig och Uthyraren vid Hyresavtal för Uppställningsplats samt mellan dig och Acamp vid förmedling av Hyresavtal.

Hyresavtal samt ersättning

”Du” eller ”dig” avser privatperson eller företag som via Tjänsten hyr Uppställningsplats av Uthyraren genom ingående av Hyresavtal. ”Hyresavtal” avser det avtal som ingås mellan dig och Uthyraren avseende hyra av Uppställningsplats. ”Hyresperiod” avser den period som du hyr Uppställningsplatsen enligt Hyresavtalet. ”Tjänst” avser den internetbaserade tjänst som Acamp erbjuder som möjliggör för dig att ingå Hyresavtal med Uthyraren. ”Uppställningsplats” avser yta som lämpar sig för parkering av en husbil eller ett annat liknande campingfordon. ”Uthyraren” avser den part som uthyr Uppställningsplats.

Upplåtelse av Uppställningsplats

Acamp och Uthyraren har ingått ett avtal som ger Acamp rätt att ingå Hyresavtal med dig för Uthyrarens räkning, Acamp är inte avtalspart till ingångna Hyresavtal. För att ingå Hyresavtalet måste du vara 18 år. Vid förmedling av Hyresavtalet ska du erlägga en ersättning till Acamp i enlighet med vid tidpunkten för Hyresavtalet gällande pris. Denna ersättning återbetalas inte. Vid bokning av Uppställningsplats och erläggande av betalning för hyra av Uppställningsplatsen för Hyresperioden via Tjänsten ingår du och Uthyraren ett Hyresavtal. Vänligen tillse att all information som du lämnar vid bokningen är korrekt. Det belopp som ska erläggas för Hyresperioden framgår av Tjänsten vid tidpunkten för bokningen. Betalning ska ske genom användning av de betalningssätt som finns tillgängliga via Tjänsten. Villkoren för respektive betalningssätt framgår på Tjänsten. Hyresavtalet gäller för Hyresperioden och kan inte avbokas eller ändras. Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed har du ingen ångerrätt för ingånget Hyresavtal. Vid ingånget Hyresavtal får du en bekräftelse sänd till dig på den e-postadress som du angivit via Tjänsten. Kontrollera att bekräftelsen överensstämmer med vad du bokat. Vid felaktigheter ska du upplysa oss om detta snarast.

Vid fel eller brist

Genom Hyresavtalet upplåter Uthyraren Uppställningsplatsen för Hyresperioden. Hyresavtalet upphör utan uppsägning vid Hyresperiodens utgång. Tillträde till Uppställningsplatsen är från kl 13 första dagen i Hyresperioden och på avresedagen ska Uppställningsplatsen lämnas senast kl 12 om inte annat specificerats för Uppställningsplatsen via Tjänsten. Vid avresa ska Uppställningsplatsen vara väl städad. Om du väljer att avresa innan utgången av Hyresperioden återbetalas inga pengar om inte annat överenskommits med Uthyraren. Hyresavtalet omfattar den husbil eller ett annat liknande campingfordon som du har anmält via Tjänsten samt gäller för dig och som mest det antal personer som ditt fordon är godkänt för. För övriga gäster har Uthyraren rätt att ta ut en tilläggsavgift. Du har inte rätt att överlåta eller hyra ut Uppställningsplatsen till annan. I Hyresavtal ingår sådana bekvämligheter som specificerats för Uppställningsplatsen via Tjänsten. Under vistelsen på Uppställningsplatsen gäller aktuella ordningsregler (se nedan) och i övrigt vad som specificerats för Uppställningsplatsen via Tjänsten. Överträdelse av aktuella ordningsregler, såsom att du eller någon i ert sällskap uppträder störande eller begår skadegörelse, eller brott mot Hyresavtalet i övrigt, kan leda till att Hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan. Ni är då skyldiga att lämna Uppställningsplatsen omgående och har inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Om du eller dina gäster skadar Uppställningsplatsen eller annan egendom är ni ersättningsskyldiga för uppkommen skada.

Vad händer om du och Uthyraren inte kommer överens?

I händelse av Uthyrarens avtalsbrott, allvarliga störningar eller om Uppställningsplatsen i övrigt avviker från uppgifter som du har erhållit via Tjänsten eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att av Uthyraren kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning av Hyresavtalet. Som avhjälpande kan nämnas att Uthyraren har rätt att anvisa annan likvärdig Uppställningsplats. Avtalsbrott eller annan brist som beror på orsaker utanför Uthyrarens kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta Hyresavtal. För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Uthyrarens kontroll och som Uthyraren skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när Hyresavtalet ingicks och vars följder Uthyraren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Beror hindret på någon Uthyraren anlitat för att helt eller delvis genomföra Hyresavtalet är Uthyraren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som Uthyraren har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som Uthyraren har anlitat eller någon annan i tidigare led. Fel som uppstår under Hyresperioden ska omedelbart rapporteras till Uthyraren så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela Acamp eller Uthyraren detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Vid meddelande till Acamp ska detta ske via e-post.

Personuppgifter

Om ni inte kan komma överens kan du ta hjälp av Allmänna reklamationsnämnden, se www.arn.se. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRMEDLING AV UPPSTÄLLNINGSPLATS

I egenskap av förmedlare av Hyresavtal kommer Acamp behandla personuppgifter rörande både dig och Uthyraren. Vad avser dina personuppgifter så är Acamp personuppgiftsansvarig för sin behandling av sådana personuppgifter så länge du är medlem hos Acamp. Se Acamps integritetspolicy för mer information om Acamps behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter i samband därmed. Vid ingånget Hyresavtal är Uthyraren personuppgiftsansvarig i förhållande till dig. Uthyrarens behandling av personuppgifterna sker i syfte att administrera bokningen och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Hyresavtalet. Du har rätt att utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har även rätt att när som helst bland annat begära radering och begränsning av personuppgifter eller rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Definitioner

Dessa Allmänna Villkor gäller för Avtal mellan Acamp och Uthyraren om förmedling av Uppställningsplats.

Acamps förmedling av Uppställningsplats

”Allmänna Villkor” avser detta dokument. ”Avtal” avser det förmedlingsavtal som ingås mellan Acamp och Uthyraren avseende förmedling av uthyrning av Uppställningsplatser för husbil och liknande campingfordon. ”Gäst” avser privatperson eller företag som via Tjänsten hyr Uppställningsplats av Uthyraren. ”Hyresavtal” avser det avtal som ingås mellan Gästen och Uthyraren om hyra av Uppställningsplats. ”Ställplats” avser plats, såsom specificerats av Uthyraren, för längre eller kortare tids uthyrning av en eller flera Uppställningsplatser lämpade för boende i parkerad husbil eller annat liknande campingfordon. ”Tjänst” avser den internetbaserade tjänst som Acamp erbjuder som möjliggör för Uthyraren att presentera sin Ställplats för Gäster och där Gäster sedan kan hyra Uppställningsplats. Tjänsten kan komma att erbjudas och vara tillgänglig via såväl Acamps hemsida som via app, samt via hemsida eller app tillhörande samarbetspartner till Acamp. ”Uppställningsplats” avser den yta eller de ytor inom Ställplats som lämpar sig för parkering av en husbil eller ett annat liknande campingfordon ”Uthyraren”, ”er” eller ”ni” avser den part som ingått avtal med Acamp avseende förmedling av uthyrning av Uppställningsplats för husbil och liknande campingfordon.

Material och information rörande Ställplats och Uppställningsplats

Genom Avtalet har Acamp rätt att i enlighet med dessa Allmänna Villkor, för er räkning, hyra ut Uppställningsplats till Gäster samt uppbära ersättning därför. Denna rätt gäller mellan parterna under Avtalets giltighetstid. Acamp kommer via Tjänsten, kostnadsfritt, marknadsföra er Ställplats i syfte att Gäster ska hyra Uppställningsplats. Sådan marknadsföring kan komma att ske genom Acamps hemsida eller via app samt via hemsida eller app som ägs eller administreras av samarbetspartner till Acamp. Acamp har också rätt att marknadsföra er Ställplats samt Acamps verksamhet med hänvisning till förmedling av Uppställningsplats i annonser eller på annat sätt, via internet, tidningar, etc. När Gäst hyr Uppställningsplats via Tjänsten kommer Acamp hantera sådan uthyrning, ingå Hyresavtalet för er räkning, informera er om sådan uthyrning, inhämta betalning från Gästen samt erlägga ersättning till er i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna Villkor. Acamp blir inte avtalspart för Gästs hyra av Uppställningsplats utan kommer via Tjänsten bistå er att ingå Hyresavtalet med Gästen. All uthyrning av Uppställningsplats till Gäst genom Tjänsten sker genom Acamps vid var tid gällande Hyresavtal, se Acamp.com. Acamp har inte något ansvar för eventuella skador, slitage eller avtalsbrott vållade av er eller Gäst i samband med hyra av Uppställningsplats. Samtliga sådana krav ska regleras direkt mellan er och Gästen. Acamp är dock behjälpliga med information i sådan omfattning som Acamp bedömer vara nödvändigt. Vänligen kontakta omgående Acamp om det uppkommer några problem eller om ni önskar rikta krav på Gäst i anledning av ingånget Hyresavtal.

Uthyrarens förpliktelser

Ni ska förse Acamp med material, såsom fotografier, samt information rörande er Ställplats samt Uppställningsplats för marknadsföring av desamma. Acamp har rätt att bearbeta sådant material och information samt har rätt att använda såväl eget som andras material och information i sådan marknadsföring. Allt material samt all information som ni förser Acamp med rörande er och er Ställplats samt Uppställningsplats ska vara korrekt och ge en rättvisande bild. Ni garanterar att ni har rätt att lämna sådant material och sådan information till Acamp i syfte att Acamp ska ha rätt att använda sådant material och sådan information för att marknadsföra såväl er Ställplats som Acamps verksamhet i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Pris samt utbetalning av ersättning

Ni garanterar att ni har rätt att ingå detta Avtal samt har rätt att hyra ut Uppställningsplats till Gäster. När Acamp har informerat er om att en Uppställningsplats har hyrts ut till en Gäst måste ni tillse att sådan Gäst får tillgång till Uppställningsplats under förhyrd tid enligt Hyresavtalet. Ni ska tillse att såväl Ställplats som Uppställningsplats är ett för ändamålet lättillgängligt markområde lämpligt för uppställning och övernattning i husbil eller liknande campingfordon under längre eller kortare tid samt att dessa i övrigt uppfyller aktuella bestämmelser. Utrymmet för var Uppställningsplats ska vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan fordon vid en övernattning tillgodoses. Samtliga uppgifter som ni lämnar ska vara korrekta samt ska uppdateras när dessa ändras. Om ni lämnat information om att vissa bekvämligheter ingår i hyran av Uppställningsplats, såsom tillgång till el, vatten, Wi-Fi, bastu etc. ska ni tillse att sådana bekvämligheter finns att tillgå, att desamma uppfyller relevanta krav på standard och säkerhet samt att dessa, om de av er har angivits ska ingå i priset för hyran av Uppställningsplats, inte är förenade med ytterligare kostnader för Gästen. Ni är medveten om och accepterar att felaktiga uppgifter samt fel eller brist på Ställplats, Uppställningsplats eller angivna bekvämligheter bland annat kan leda till försenad eller utebliven ersättning, eller krav på återbetalning av redan erlagd ersättning, för uthyrd Uppställningsplats.

Personuppgifter

Ni bestämmer priset för uthyrningen av Uppställningsplats. Acamp har ej rätt att hyra ut Uppställningsplats till pris understigande sådant pris utan ert medgivande. Som ersättning för förmedlingen av Uppställningsplats kommer Acamp erhålla en del av den ersättning som Gästen erlägger i hyra. Acamps ersättning framgår av vid var tid gällande prislista publicerad på Acamp.com. Rapportering av erhållen ersättning från Gäster sker i efterskott. Ni är skyldig att själv erlägga eventuella skatter och avgifter som följer av uthyrningen av Uppställningsplats. Acamp har inte ansvar eller skyldighet att redovisa, innehålla eller på annat sätt hantera sådana skatter eller avgifter för er räkning.

Detta använder Acamp personuppgifter hänförliga till Uthyraren till

I egenskap av förmedlare av Uppställningsplats kommer Acamp behandla personuppgifter rörande både Gäst och Uthyrare. Vad avser Gästs personuppgifter så är Acamp personuppgiftsansvarig för sin behandling av sådana personuppgifter så länge Gäst är medlem hos Acamp. Vad avser personuppgifter hänförliga till er så är Acamp personuppgiftsansvarig för sin behandling i enlighet med vad som anges nedan. Vid uthyrning av Uppställningsplats är ni personuppgiftsansvarig i förhållande till Gästen enligt aktuellt Hyresavtal av Ställplats. Ni har därför att ansvara för att uppfylla kraven på hantering av sådan Gästs personuppgifter i anledning av sådant Hyresavtal. Detta använder Acamp personuppgifter hänförliga till Uthyraren till För att fullgöra Avtalet med er samt för att ge er support och service hänförligt till Avtalet kommer Acamp behandla era aktuella personuppgifter. Sådan behandling är både i Acamps och ert intresse.

Hur lång tid sparar Acamp personuppgifter samt registrerad persons rättigheter

Acamp behandlar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att utföra Acamps åtaganden enligt Avtalet och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Var registrerad person bestämmer själv över sina egna personuppgifter och har rätt att kontakta Acamp om sådan person vill ha ut information om de uppgifter Acamp behandlar, begära rättelse eller radering, överföring eller för att begära att Acamp begränsar behandlingen av sådana uppgifter. Notera dock att personuppgifter behövs av Acamp för att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Om registrerad person vill återkalla samtycke och begär ändring eller radering av dessa uppgifter kan det därför innebära att Acamp inte kan tillhandahålla dig Tjänsten.

Skydd av personuppgifter

Acamp uses modern security solutions to collect, process, store and communicate personal data.

Ansvar

Vardera parten ansvarar för att efterleva sina åtaganden enligt detta Avtal. I händelse av Acamps brott mot detta Avtal är Acamps ansvar begränsat till direkta skador samt till ett högsta belopp om 1000 kr.

Avtalstid och uppsägning av Avtalet

Avtalet gäller mellan parterna från och med dag det har ingåtts och tillsvidare. Ni har rätt att säga upp Avtalet med sex månaders uppsägningstid. Acamp har rätt att säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid eller med omedelbar verkan om det framkommer att ni har brutit mot Avtalet eller om Acamp bedömer att Ställplats eller Uppställningsplats inte är lämplig för uthyrning. Uppsägning ska ske skriftligt via mejl till motparten. Om en Gäst har hyrt en Uppställningsplats vid tidpunkt som inträffar efter Avtalets utgång så kommer Acamp avboka sådan bokning samt återbetala eventuellt erlagd ersättning till Gästen.

Ändring

Acamp har rätt att uppdatera dessa Allmänna Villkor efter att ha meddelat er om sådan förändring senast 30 dagar innan förändringen träder ikraft. Om ni inte accepterar sådan förändring har ni rätt att säga upp Avtalet senast innan utgången av sådan 30-dagarsperiod. Vid uppsägning som inkommer till Acamp inom dessa 30 dagar så upphör Avtalet vid utgången av sådan 30-dagarsperiod.

Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Tillbaka till Acamp
Språk och valuta

Välj språk & valuta

Språk

Valuta

Vi accepterar
Acamp

Om Acamp

Hållbar turism

Camper stories

Pressrum

Kontakta oss

Vanliga frågor

Användarvillkor

Bli värd

Bli värd

Frågor och svar

Kontakta oss

Frågor och support: support@acamp.com

Frågor om samarbeten: hello@acamp.com

För media: press@acamp.com

Följ oss på

Registrering / inloggning

ELLER

E-post

Genom att skapa ett konto accepterar du Acamps Allmänna villkor.

Ange nytt lösenord

Lösenord

Minst 6 bokstäver och 1 siffra

Upprepa lösenord